محورهای اصلی همایش:

 • رویکردهای و روشهای تحلیلی در مطالعات دیاسپورا
 • سیاست تطبیقی دایاسپورا
 • دایاسپورای ایرانی و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی
 • دایاسپورای ایرانی و ارزش های دینی و ملی
 • دایاسپورای ایرانی و امنیت ملی
 • سبک های زندگی دایاسپورای ایرانی
 • تحلیل جمعیتی و نسلی دایاسپورای ایرانی
 • گفتمان ها و بازنمایی های دایاسپورای ایرانی
 • فضای مجازی، رسانه های نو ودایاسپورای ایرانی
 • زندگی روزمره دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
 • تحلیل تاریخی و تطبیقی دایاسپورای ایرانی
 • سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در دایاسپورای ایرانی
 • تجارب ادغام و کنار گذاری دایاسپورای ایرانی در کشورهای میزبان
 • چالش ها و مسایل حقوقی و سیاسی دایاسپورای ایرانی
 • تحلیل جنسیتی دایاسپورای ایرانی
 • خانواده و خویشاوندی در دایاسپورای ایرانی
 • الگوهای ارتباط (تعامل) دایاسپورای ایرانی با کشور
 • دایاسپورای علمی و دانشگاهی