حمایت کنندگان اصلی
.
.
..
-
.-
-.-
.-.
..-
.-..
.-.-
.--
...
.--.