کمیته علمی همایش:

دکتر محمد سعید ذکایی (استاد جامعه شناسی ومطالعات فرهنگی علامه طباطبایی) دبیر همایش

دکتر هادی خانیکی (دانشیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر جواد غلامرضا کاشی (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر احمد گل محمدی (دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر مهدی منتظر قائم (استادیار ارتباطات دانشگاه تهران)

دکتر ابوتراب طالبی (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر سعید رضا عاملی (استاد ارتباطات دانشگاه تهران)

دکتر نعمت الله فاضلی (دانشیار مردم شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر محمود شهابی (دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر نهال نفیسی (استادیار مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر محمود مشفق (استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

دبیر اجرایی همایش: دکتر حسین میرزایی،  (استادیار مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

اعضای کمیته اجرایی: دکتر محمود مشفق، دکتر محمد تقی کرمی، خانم رقیه خدایی